کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  

۲-۸-۳-۷-­ سرکب

 

کوه سرکب در ناحیه میشخاص و در فاصله ۸ کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع کوه سرکب ۲۱۲۰ متر است و جزو رشته کبیرکوه از کوهستان زاگرس به شمار می­رود و رودخانه آب آفتاب از این کوهستان سرچشمه ‌می‌گیرد.

 

۲-۸-۳-۸-­ شره زول

 

کوه شره زول در ناحیه چوار در ۲۳ کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه حدود ۲۰۵۰ ‌متر است و به صورت رشته نسبتاً طویلی به درازای ۴۱ و پهنای متوسط آن ۱۵ کیلومتر از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد و گسترش یافته است. دهستان چوار در جنوب و دهستان­های سهراب و مرکزی در دامنه­های شمالی این کوه جای ‌گرفته‌اند. بخش شمال غربی آن از جنگل­های بلوط پوشیده شده است. رودخانه­های کنگیر، گلال رود، کزاب و مورت از این کوه سرچشمه می­ گیرند.

 

۲-۸-۳-۹-­ شلم

 

کوه شلم در ۵ کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده و ۲۱۷۴ متر ارتفاع دارد. این کوه از جنوب شرقی به کوه سرکب متصل است و سرچشمه اصلی رودخانه کنجانچم ‌می‌باشد.

 

۲-۸-۳-۱۰-­ قلاجه

 

کوه قلاجه در۴۱ کیلومتری شمال غربی ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه از سطح دریا حدود ۲۰۵۰ ‌متر است.

 

این کوه از سوی شمال غربی به طرف جنوب شرقی کشیده شده از سوی جنوب شرقی به کوه کله جمن متصل می شود.

 

این کوهستان دهستان آسمان­آباد را در دامنه­های جنوبی خود جای داده است و جاده کرمانشاه – ایلام آن را قطع می­ کند. رودخانه آب چیکا از دامنه­های شمال و رودخانه آب آسمان­آباد از دامنه­های جنوبی این کوه سرچشمه می­ گیرند. بخشی از این کوه به وسیله جنگل­های بلوط پوشیده شده است.

 

۲-۸-۳-۱۱-­ قلارنگ

 

کوه قلارنگ در فاصله ۱۱ کیلومتری شمال ایلام واقع شده و ۲۴۷۳ متر ارتفاع دارد. رودخانه­های آب آفتاب و آب زنگوان از این کوه سرچشمه می­ گیرند. این کوه از غرب به کوه مانشت و از جنوب شرقی به کوه چمن گیر متصل است و جزو رشته کبیرکوه به شمار می­رود.

 

۲-۸-۳-۱۲-­ مانشت

 

کوه مانشت در ۶ کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع آن ۲۶۲۹ ‌متر است از این کوه­، رودخانه­های مورت و آسا زنگان سرچشمه می­ گیرند. این کوه از شمال­غربی به کوه بانکول و از جنوب­غربی به کوه گاوه راه متصل است و دامنه­های شرقی و غربی آن را جنگل­های بلوط پوشانیده است.

 

۲-۸-۳-۱۳-­ کوه ملینجه

 

کوه ملینجه در ناحیه چرداول­، در ۳۴ کیلومتری شمال­شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع آن ۲۱۹۳ متر است. رودخانه آب چیکا از این کوه سرچشمه ‌می‌گیرد.

 

۲-۸-۳-۱۴-­ دینارکوه

 

دینارکوه در ۲۵ کیلومتری شمال دهلران واقع شده و ارتفاع آن ۱۹۵۵ ‌متر است. این کوه به صورت قوسی از شمال به جنوب کشیده شده و ناحیه آبدانان را در دامنه شرقی خود جای داده است.

 

رودخانه­های ده بانه، آب سیول، آب خزینه و آب گل گل از این کوه سرچشمه می­ گیرند. این کوه از جنوب شرقی به سیاه کوه متصل می­ شود و کوه دال در دامنه شمال­غربی آن واقع شده است.

 

۲-۸-۳-۱۵-­ بهار آب

 

کوه بهارآب در ناحیه چرداول در۳۴ کیلومتری شمال­شرقی شهرستان ایلام واقع شده است. این کوه با ارتفاع ۱۹۷۰ متر جزء کوهستان زاگرس به شمار می­رود.

 

۲-۸-۳-۱۶-­ بانهراز

 

کوه بانهراز در ناحیه چرداول­، در ۲۸ کیلومتری شمال­شرقی شهرستان ایلام واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۲۰ ‌متر است­. این کوه از جنوب به کوه بهارآب متصل می­ شود و دامنه­های غربی آن به دره رودخانه چنارچ منتهی می­ شود.

 

۲-۸-۳-۱۷-­ کلک

 

کوه کلک در ۴۳ کیلومتری شمال شرقی مهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۲۰ ‌متر است. رودخانه­های پیرمحمد و کل کلا از این کوه سرچشمه می­ گیرند.

 

۲-۸-۳-۱۸-­ سایر کوه­های استان ایلام برحسب شهرستان­ها

 

شهرستان ایلام: کوه­های الله خدا، بایه، تالوار، جمالگیر، چیق باباخان، چکبوره، سفید، سم خر، کته پیفک، ملدشاده، گنو، و…

 

شهرستان دره شهر: کوه­های بنهر، دروند، راوندی، سرگچ، سرگچ کوه، مرزو، هفت کلک و …

 

شهرستان دهلران: کوه­های باریک آب، برک کروی، بته انش، پشته گلاب، تپه علی کشت، خرگهی، دالپری، تنیلا، کلاوندی، کلویز، کولونرمه، گوتبه، ممله و…

 

شهرستان مهران: کوه­های بلواند، بلیجان، چقال زرد سیاه کوه، زالوآب، چنچر، سرخ، سه کورند، سیاه، سیاه اردلان، یک شبه و…

 

۲-۸-۴-­ دریاچه­ها

 

دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان: دریاچه دوگانه سیاه گاو در فاصله ۸ کیلومتری سراب باغ آبدانان واقع شده است. اطراف این دریاچه را دشت­ها و کوه­های نسبتاً مرتفع فرا گرفته است. جلوه­های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است. گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آب، گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده­اند.

 

۲-۸-۴-۱-­ دریاچه سد ایلام

 

سد ایلام که در سال­های اخیر با هدف اصلی تأمین اب شرب شهر ایلام به بهره ­برداری رسیده است در کلیه فصول سال به خصوص بهار و تابستان مملو از جمعیتی است که به قصد کذراندن اوقات فراغت خود این محل زیبا را انتخاب ‌می‌کنند.

 

با وجود اینکه هیج کونه امکانات و یا خدماتی در حاشیه سد انجام نمی­گیرد ولی این امر مانع از هجوم مردم ‌به این منطقه نشده.

 

۲-۸-۵-­ چشمه­ها

 

از دیگر منابع طبیعی کردشکری استان ایلام چشمه­ها هستند که معمولاً در دامنه ارتفاعات جریان دارند. با توجه به شرایط طبیعی تعداد چشمه­ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه­ای کم­تر است. ولی از تعداد واقعی چشمه­ها آماری در دست نیست. معمولاً از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می­ شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد، چشمه به طور مستقیم به باغ­ها، و مزارع هدایت می­ شود بعضی از چشمه­ها معمولاً به وسیله آبراهه ­هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می­ دهند و در اصطلاح محلی به آن­ها ” گلال ” گفته می­ شود، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می­شوند.

 

مهم­ترین چشمه­های استان با قابلیت جذب حداقل جمعیت به قرار زیر می­باشند:

 

۲-۸-۵-۱-­ چشمه آبگرم دهلران

 

در فاصله ۳ کیلومتری شهر دهلران چشمه آب گرمی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است.

 

۲-۸-۵-۲-­ چشمه آبگرم چمن بولی

 

مسافران غربی‌ترین نقطه کشور هم با طی مسیری جاده‌ای، ‌از شهر ایلام به آب‌گرم بولی خواهند رسید. عبور از شهرهای ایلام- صالح آباد- بولی و طی مسافتی ۳۵ کیلومتری با چشم اندازهای اکوتوریستی و نیزارهای طبیعی، شما را به آب‌گرم رهنمون خواهد کرد. در مقصد هم، با جاذبه‌های فرهنگی- طبیعی، تپه تاریخی سرنی، تخت خان، چمرگاه، پاقل، چم ژیه، تپه اگرواش، تنگ بیجار، جنگل بلوط، مواجه خواهید شد.

 

۲-۸-۵-۳-­ چشمه میمه زرین آباد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:48:00 ب.ظ ]
 

هرگاه یقین داشته باشیم چیزی مباح و یا موات یا در حکم آن ها است ید موجد مالکیت و هرگاه چنین یقینی وجود نداشته باشد و قطع و یقین به مالکیت دیگری هم نداشته باشیم ید اماره مالکیت ذوالید است پس هر جا یقینی بر خلاف اماره ید باشد ید از اعتبار می افتد .

 

۲ید ناشی از مالکیت : گاهی ید ناشی از مالکیت است که به آن ید ناشی از مالکیت گویند به عبارتی ید می‌تواند سبب مالکیت باشد گاهی مسبب از ملکیت می‌باشد یعنی ناشی از نواقل شرعی است خواه اختیاری و یا قهری باشد مانند ارث پس از ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می‌باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می‌باشد ولی طرف تعلق ( از طرف مملوک) به حال خود باقی است اگرچه علقه مالکیت از طرف مالک و مملوک زایل می‌گردد و رابطه و علقه جدیدی بین مال و منتقل الیه حادث می‌گردد ‌بنابرین‏ در این حالت مالکیت از عقد ناشی می‌گردد نه استیلاء بلکه استیلاء و سلطنت ناشی از مالکیتی است که به موجب یکی از نواقل شرعی و قانونی ایجاد گردیده است و این غیر از سلطنت ناشی از یکی اسباب آن می‌باشد لذا سلطنت سلطه استحقاقی نامیده می شود که گاهی با استیلاء فعلی قابل جمع است و یکی می‌گردد ( در وجود) و گاهی هم سلطنت اقتضایی از سلطه فعلی منفک می‌گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب بوده باشد (بحرالعلوم ،همان ).

 

گاهی مالکیت از استیلاء ناشی می‌گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی به وجود می‌آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی ولی چنانچه گفته شد در ‌موردی که استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضائی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.(ولویون ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹ )

 

۳- ید ضمانی و ید امانی : ید یکی از موجبات ضمان است و هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته ( علی الید ما اخذت حتی تودیه) این قسم از ضمان به ضمان ید معروف و نامیده می شود و با قاعده ید که یکی دیگر از اقسام ید می‌باشد متفاوت است زیرا مفاد قاعده علی الید آن است که هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند خواه این استیلاء به عمد انجام شود یا ندانسته و با حسن نیت باشد ضامن آن است .(ولویون ، همان ).

 

و ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند تعالی یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است و مدرک آن نیز فرمایش پیامبر (ص) است و « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» روایت مذکور مشهور بین فقها و مورد عمل تمامی آن ها‌ است و دلالت بر ضمان دارد و چنانچه ید عدوانی و غیر مأذونه باشد وجود اعتباری آنچه در ید ذوالید است در ذمه اش مستقر می شود که ابتدا باید عین آنچه را تحت ید اوست رد کند و اگر تلف شد مثل یا قیمت آن را بدهد .( موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،صص ۳۰۰-۲۰۹)

 

ید ضمانی تقسیم می شود به ید عدوانی و غیر عدوانی .( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص۶۸ ) که در ماده ۳۱۰ قانون مدنی مقرر گردیده : «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود » و همینطور ماده ۳۶۶ قانون مدنی که بدین ترتیب می‌گوید :« هرگاه سبب قانونی استیلاء زایل شود و امین یا مأذون از تسلیم به هنگام مال به مالک خودداری کند یا منکر وجود آن گردد یا در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید یا به سبب غیر قانونی بر مال استیلاء پیدا کند در حکم غاصب است » در این حالت ید امین امانی است یعنی امانت دار محسوب می شود و اگر در امانت تعدی و تفریط کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و مانند غاصب با وی رفتار می شود .

 

یکی از مصادیق قاعده ضمان ید ، ضمانت ید مرکب است یعنی جایی که دو نفر ، در یک مال تصرف مشترک و تصرف هر یک به گونه ای باشد که اگر تصرف دیگری وجود نداشته باشد او هم تصرف نخواهد داشت یعنی مجموع مرکب و مرتبط با هم تصرف داشته باشند نه اینکه هر کدام از آن ها مستقلاً نسبت به نصف مال تصرف داشته باشد و ‌در مورد ضمان هر یک از دو متصرف نسبت به نصف مال در حالت دوم ، تردیدی نیست اما ‌در مورد اول تردید شده است زیرا متصرف ، مجموع مرکب است و ضمانت را باید بر عهده مجموع مرکب قرار داد که در این صورت توزیع خسارت میان دو ضامن با ابهام روبه رو می شود اما مشهور فقها گفته اند در اینجا هم خسارت به صورت مادی بر عهده هر دو ضامن قرار می‌گیرد و یکی از نمونه های ید ضامن ، ید منضمه است یعنی یدی که همراه با ید مالک ، تصرف داشته باشد که این حالت یکی از پیچیده ترین مسائل قاعده ید است زیرا تصرفات هر دو بگونه ای نیست که هر دو را ضامن بدانیم چرا که ید مالک ، ید ضامن نیست و مانند ید مرکب هم نیست که مجموع مرکب ضامن باشد بلکه فقط ید خارج ضامن می‌باشد و در همه موارد که یکی از متصرفان ضامن نیست ( مانند وکیل ) همین تردید وجود دارد اما مشهور فقها اعتقاد دارند عدم ضمانت مالک موجب عدم ضمانت متصرف دیگر نخواهد بود و روایت نبوی شامل این ید می شود و حکم ید تبعی همان حکم ید اصلی می‌باشد مانند ید وکیل غاصب یا ید وکیل مالک …( زراعت ، ۱۳۹۰ ،صص ۱۲۲-۱۲۱ )

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:24:00 ب.ظ ]
 

*دکتر جیمز کاتز در مقاله ای تحلیلی بر مبنای گزارشات روزنامه ها، بررسی اطلاعات ، گزارشات منتشر یافته و مصاحبه های ساخت یافته و طراحی شده طی سال‌های ظهور تکنولوژی موبایل در آمریکا،” پیرامون نقش تلفن همراه در محیط‌های آموزشی” (۲۰۰۹ )،منتشر نموده وبه بررسی این پدیده در محیط‌های آموزشی از جنبه ی خوشبینانه پرداخته است. ایشان ضمن بررسی تغییرات جدیدی که در ساختار محیط‌های آموزشی پس از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی به وجود آمده و ممنوعیتهایی که در زمینه استفاده از موبایل در مدارس قبل از حملات تروریستی اعمال می گردید با ارائه آمارهای مستند برگریزناپذیر بودن استفاده از موبایل در بین دانش آموزان ۱۰ تا ۲۰ ساله آمریکا تأکید آماری ویژه نموده است. وی در ادامه ضمن مرور معایب کاربرد موبایل در مدرسه (حواس پرتی،غافل شدن ، تقلب در امتحان و …)آن ها را قابل تعدیل دانسته و بر جنبه‌های مثبتی که می توان در استفاده از موبایل دنبال کرد تأکید ویژه نموده است. مواردی از قبیل دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع آن در تحقیقات دانش آموزی ،پیدا کردن تعاریف و اطلاعات مرجع،استفاده فلش کارتی از آن، امتحان گرفتن از متنها ، ارائه اطلاعات اداری ،‌گردهمایی‌ها، استفاده از آن در دانش آموزانی که مشکل کم بینایی و یاناشنوایی دارند،تأیید حضور و غیاب دانش آموزان و کنترل از راه دور توسط اولیا و مدیران،ارتباط با سایر صاحبان حرف در ارائه معلومات علمی و شغلی لازم در اسرع وقت،و … از جمله نتایجی است که دکتر کاتز در این پژوهش به صورت تجربی و مستند بدانها دست یافته است.(James E.Katz 2009)

 

*”جوانان و تلفن همراه” ،عنوان مقاله برگزیده ای از سانتیاگو لورنته از اسپانیاست که در ژوئن ۲۰۰۲در مجله دیوستا به چاپ رسیده و چهار بار در سال توسط انجمن جوانان وزارت کار و اموراجتماعی اسپانیا عنوان بندی شده است. این مقاله که با همکاری محققینی از کشورهایی چون ایتالیا،نیوزیلند،فنلاند،نروژ،فرانسه،ژاپن آلمان، آنگلیس ،بلژیک ،روسیه و آمریکا نگاشته شده است روند استفاده و استقبال جوانان از تلفن همراه را جهانی قلمداد نموده و بر نتایج زیر از این پژوهش تأکید داشته است. ۱- تلفن برای جوانان فقط ابزاری ارتباطی قابل حمل نیست بلکه بیشتر جنبه شخصیتی و هویتی دارد.۲-تقریبا نصف مکالمات تلفن همراه از اتاق خواب صورت می پذیرد و افراد جوان خواهان تنهایی و دوری از کنترل والدین می‌باشند .۳-تلفن همراه جوانان را قادر به تشکیل خرده فرهنگهایی نموده که گاهی حضور در ‌آن‌ها و کسب هویت در قبال آن ها گریز ناپذیر است.۴- اصطلاحاتی چون برادری مجازی ،ریسمان دیجیتالی برای کاربردهای ویژه موبایل توسط این اندیشمندان ابراز گردیده است.۵-تلفن موبایل برخوردهای جنسی را تسهیل نموده است و بیشتر گفتگوها دنیوی شده است.(Santiago Lorenta 2002)

 

برخی پژوهش‌های انجام گرفته در ایران

 

از آنجایی که حوزه مطالعات مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بخصوص موبایل در ایران حوزه ای نوپا وجوان محسوب می شود واگر کاری هم در این زمینه صورت گرفته باشد در قالب مفاهیم توصیفی است تاتحلیلی، ولی با این وجود اندک کارهایی توسط علاقمندان ‌به این حوزه صورت گرفته که هم نشان از وجود چالشهایی در زمینه گسترش موبایل در ایران می‌دهد و هم اینکه همپای جامعه علمی جهانی توجهاتی به حوزه تعاملات کنشگران و رسانه های ‌جدید در کشور در حال توسعه ایران نمود پیدا ‌کرده‌است.در این قسمت به عنوان پیشینه کار خود از آن ها یادی خواهیم نمود.البته ریشه‌های مطالعاتی شاخه های دیگر رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل اینترنت و بازی‌های رایانه ای و … با موبایل دارای وجوه اشتراک می باشندو همگی در قالب یک حوزه از آن ها نام برده می شود لذا در اینجا ما به کارهایی که در این موارد نیز انجام گرفته و تا حدودی با متغیر وابسته پژوهش یعنی جامعه پذیری دانش آموزان در مدرسه نزدیکی معنایی و مفهومی دارند تاملاتی خواهیم داشت. اولویت پژوهش‌ها بر اساس بعد زمانی می‌باشند.

 

*”بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی و اجتماعی دانش آموزان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در اوقات فراغت” عنوان دیگری از این عرصه است که توسط آقای مجید جعفری با راهنمایی دکتر اسماعیل زارعی در سال ۸۳ و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه (پایان نامه ارشد) به صورت توصیفی و در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بم انجام گرفته و به نتایج زیر دست یافته است.الف)وضعیت اقتصادی اجتماعی اولیای دانش آموزان برمیزان استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی تاثیر دارد.ب)بین وضعیت اجتماعی سرپرست خانوار (میزان تحصیلات ،شغل)با میزان استفاده از این فناوریها رابطه معنا داری وجود دارد.ج)بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.د)پسران ودختران به یک اندازه از فناوریها استفاده می‌کنند.

*تحقیقی توسط آقای احمد اسماعیل زاده هوشیار در سال ۱۳۸۶در تبریز به سفارش آموزش و پرورش استان با موضوع بررسی میزان جامعه پذیری و فرهنگ پذیری دانش آموزان متوسطه نواحی ‌پنج‌گانه وارائه راهکارهای مناسب ، در جهت تعیین تفاوت فرهنگ پذیری دانش آموزان نسبت به پایگاه اقتصادی آنان ،تفاوت فرهنگ پذیری دانش آموزان نسبت به پایگاه اجتماعی آنان ، رابطه خانواده مذهبی و جامعه پذیری دانش آموزان ، رابطه استفاده از وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ پذیری دانش آموزان ، رابطه گروه همالان و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس استان ، صورت پذیرفته است. در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی ، و برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه شش گزینه ای مقیاس لیکرت استفاده شده است .پرسشنامه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به حجم ۴۵۰ نفر دانش آموز در نواحی ‌پنج‌گانه توزیع شدند . و پس از تکمیل و حذف پرسشنامه های مخدوش ، تعداد ۴۰۱ پرسشنامه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری برای پردازش در عملیات آماری قرار گرفتند .

 

معنی دار بودن اختلاف فرهنگ پذیری دانش آموزان نسبت به پایگاه اقتصادی آنان مورد تأیید قرار نگرفت معنی دار بودن اختلاف فرهنگ پذیری دانش آموزان نسبت به پایگاه اجتماعی آنان مورد تأیید قرار نگرفت معنی دار بودن رابطه بین خانواده مذهبی و جامعه پذیری دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت . معنی دار بودن رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ پذیری دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت معنی دار بودن رابطه بین گروه همالان و جامعه پذیری دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:31:00 ب.ظ ]
 

STRP اذعان داشت که بایستی نسبت به دستورالعمل طرح های مدیریتی که در پنجمین نشست دولت های عضو کنوانسیون اتخاذ گردیده بود، بازنگری جدی صورت گیرد، لذا دستورالعمل های جدید طرح مدیریتی برای سایت های رامسر و سایر تالاب ها به واسطه هشتمین نشست ((COP8 در قطعنامه VIII.14 تصویب گردید، که در نتیجه جایگزین دستورالعمل COP5 شد و دستورالعمل سابق را بسط و توسعه داد.

 

دستورالعمل های جدید که ایجاد و اجرای یک طرح مدیریتی را برای یک سایت رامسر یا سایر تالاب ها مورد شناسایی قرار می‌دهند، بخشی از یک طرح مدیریتی یکپارچه به شمار می‌روند، که به تعیین اهداف مدیریتی سایت؛ تعیین و تشخیص اقدامات مدیریتی لازم و ضروری به منظور دستیابی به اهداف ؛ تعیین عوامل مؤثر بر ویژگی های متنوع سایت از جمله شامل کارکردها؛ تبیین ضروریات نظارتی به منظور شناسایی تغییرات صورت گرفته در ویژگی های اکوسیستمی و میزان تاثیرگذاری بر مدیریت تالاب؛ اثبات داشتن کارآمدی و مؤثر بودن مدیریت؛ حفظ استمرار در مدیریت کارآمد و مؤثر؛ حل هر گونه تضاد در منافع ؛ کسب و حصول منابع مالی برای اعمال و اجرای مدیریت ؛ توانمندسازی ارتباط بین و در محدوده سایت ها، سازمان ها و ذینفعان؛ و تضمین تطابق با سیاست های بومی؛ ملی و بین‌المللی کمک و مساعدت می‌کنند. دستورالعمل ها همچنین بر اهمیت جدی شناسایی ویژگی های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و کارکردهای تالاب ها و تضمین منافع ذینفعان و مشارکت اجتماعات محلی در مراحل اولیه اجرای طرح های مدیریتی تأکید دارد. همچنین دستورالعمل های طرح های مدیریتی نسبت به تمامی تالاب ها صرفنظر از اینکه در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی به ثبت رسیده یا نرسیده باشند، قابل اجراست.۱

 

۲ – نقش ها و کارکردهای طرح های مدیریتی تالاب ها

 

نقش ها و کارکردهای مهم طرح های مدیریتی تالاب ها در بحث حفاظت از محیط زیست این قلمرو آبی را بر اساس موارد ذیل می توان ارزیابی نمود:۲

 

 • شناسایی اهداف مدیریت سایت تالابی

این نقش، نقش مهمی برای دستورالعمل های طرح های مدیریتی به شمار می رود. تبیین اهداف مدیریتی برای ویژگی های اکوسیستمی سایت و سایر ویژگی های مرتبط با ارزش ها و نقش های آن سایت تالابی از جمله ارزش های اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و آموزشی لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، در نتیجه این نقش باید هدف از توسعه طرح های مدیریتی در سایت تالابی مورد نظر واضح و مشخص باشد.

 

 • شناسایی عوامل مؤثر یا تاثیر گذار احتمالی بر ویژگی های اکوسیستمی

قابلیت دستیابی به استفاده عاقلانه و حراست از اهداف مدیریتی تالاب ها پیوسته بواسطه مجموعه عواملی مانند رویه ها، الزامات و تعهدات تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. لازم و ضروری است که تمام عوامل مهم و تاثیرات آن ها بر روی سایت مورد نظر و به طور ویژه بر روی ویژگی های اکوسیستمی مورد لحاظ قرار گیرد. برای عوامل مهم، اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان بخشی از فرایند اجرای طرح مدیریتی لازم و ضروری است.

 

______________________________

 

۱ Ramsar Convention Secretariat. Managing Wetlands of International Importance and other Wetland sites, Ramsar handbooks for the Wise Use of Wetlands. ۴th edition, Gland , Switzerland, VoII 8, 2010, p,6.

 

۲ .Ibid, pp.22-24.

 

 • حل تضاد ها و تعارضات

در بسیاری از سایت های تالابی تضاد منافع و مشکلاتی در شناسایی اولویت ها وجود خواهد داشت. ‌بنابرین‏ لازم و ضروری است که طرح های مدیریتی به عنوان اقدامی در جهت حل تضاد ها و ایجاد تعهداتی برای آینده تلقی گردند.

 

 • تبیین و شناسایی شرایط نظارت و کنترل

یک نقش کنترل و نظارت در چارچوب طرح مدیریتی، ارزیابی تاثیر گذاری مدیریت سایت می‌باشد. لازم و ضروری است که حدود و میزان دسترسی به اهداف دانسته و تعیین گردد. ‌بنابرین‏، نظارت و کنترل باید به عنوان عنصر اساسی طرح های مدیریتی تالاب ها دانسته شود. شناسایی و مدیریت تغییرات در ویژگی اکوسیستمی سایت باید تدبیر شود. ۱

 

 • شناسایی و توصیف الزامات مدیریتی به منظور دستیابی به اهداف

در مواردی که حفاظت از گونه ها و زیستگاه ها اجتناب ناپذیر است، مدیریت سایت تالابی لازم و ضروری است. با ایجاد و اجرای طرح های مدیریتی، باید هزینه های اقدامات لازم و ضروری تبیین، توصیف و ارزیابی گردد.

 

 • حفظ استمرار مدیریت مؤثر

استمرار مدیریت و کنترل مؤثر لازم و ضروری است. دستورالعمل های مدیریتی به منظور مقابله با میزان گسترده ای از عوامل گوناگون باید اتخاذ گردد. اگر چه، فرایند های مدیریتی در نتیجه شرایط مقتضی تغییر خواهد کرد، هدف مدیریت کم و بیش دارای ثبات خواهد بود. استمرار نظارت و کنترل دارای اهمیت است زیرا مدیریت دارای استمرار است.

 

 • حصول منابع مالی طرح مدیریتی

طرح مدیریتی باید کم و کیف حصول منابع مالی مورد نیاز را تبیین نمایند و این امر باید

 

______________________________

 

۱ «در جهت اجرای بند ۲ ماده ۳، تغییر در ویژگی اکوسیستمی دستکاری ایجاد شده توسط انسان در عنصر، فرایند و یا خدمات/ منافع اکوسیستم است».

 

(Resolution IX.I Annex A)

 

شامل چگونگی فراهم آوردن جزئیات منابع مالی نیز باشد. این اطلاعات سپس می‌توانند به منظور حمایت و توجیه هزینه ها برای منابع مالی مورد استفاده قرار گیرند. اغلب این موضوع به خصوص برای کشورهای در حال توسعه دارای مشکلاتی است، اما شناسایی مکانیسم های مدیریت منابع مالی به وسیله طرح های مدیریتی لازم و ضروری است.

 

این مکانیسم ها می‌توانند شامل کسب درآمد از سایت از جمله از طریق توریسم، برداشت محصول، ماهگیری و یا ایجاد منابع تضمینی برای سایت تالابی یا سایر مکانیسم های مالی بلند مدت باشد. در بسیاری از موارد ارزیابی ظرفیت سازمان مسئول در اجرای طرح مدیریتی در فراهم کردن منابع مالی لازم و ضروری است. ۱

 

 • فراهم سازی ارتباط بین و در محدوده سایت های تالابی، سازمان ها و ذینفعان

ارتباط و تعامل در محدوده سازمان ها و همچنین میان سازمان ها و اشخاص لازم و ضروری است. طرح ها و دستورالعمل های مدیریتی ابزاری در جهت اطلاع رسانی در یک ساختار سهل الوصول به شمار می‌آیند که دیگران از سایت، اهداف و فرایند مدیریتی آگاه می نمایند. طرح مدیریتی تالاب ها به منظور حفظ ویژگی های اکوسیستمی عمدتاً ً به دسترسی اطلاعات بستگی دارد. عناصر و اجزای ارتباطات، آموزش و آگاهی عمومی طرح مدیریتی از ابتدا تا اجرای کامل باید به وضوح تبیین و مشخص گردد. ۲

 

 • اثبات مؤثر و کافی بودن مدیریت

طرح های مدیریتی همواره باید در موقعیتی باشند که بتوانند استفاده مطلوب از منابع مالی و اینکه مدیریت مؤثر خواهد بود را اثبات نمایند. به عبارت دیگر، طرح های مدیریتی باید مبنای دارا بودن نفع اقتصادی را ارائه نمایند. همچنین ضرورت به رسمیت شناختن پاسخ گویی دارای اهمیت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ب.ظ ]
 

این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد. تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می ‌شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم‌ها دارند.

 

در ادامه این فصل، به منظور آزمون فرضیه تحقیق، مراحل عمومی آزمون فرضیه شامل تعریف فرضیه‌ آماری، انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، برای فرضیه‌ تدوین شده به طور مشابهی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع‌ آوری شده و شناخت بیشتر نمونه مورد مطالعه از جامعه هدف مورد بررسی واقع گردید. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره‌ جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباط ها وجود دارد، است.

 

۴-۲- آمار توصیفی داده ها

 

جدول ۴-۱ آماره‌‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۱ آماره‌‌های توصیفی مربوط به متغیرها ROE CON2 CON1 LnASSET LEV ROA MB GROWTH CFO L(AGE) متغیر ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ تعداد ۳۰۱/۰ ۷۴۲/۰- ۰۰۴/۰- ۲۷۱/۱۳ ۰۷۶/۰ ۱۱۳/۰ ۱۶۵/۲ ۴۸۶/۱ ۹۵۷/۱۷۷۷۵۶ ۰۶۰/۴ میانگین ۷۶۲/۰ ۵۹۴/۰ ۱۳۳۰/۰ ۳۵۱/۱ ۰۹۲/۰ ۱۵۸/۰ ۴۶۷/۲ ۳۰۴/۱۲ ۶۲/۷۵۵۴۸۱ ۵۲۲/۰ انحراف استاندارد ۵۳۷/۱۹ ۶۸۷/۸ ۶۲۷/۱ ۷۹۷/۰ ۶۶۹/۱۲ ۸۴۷/۲ ۱۸۶/۳۰ ۹۰۵/۳۳۴ ۳۴۷/۷۵ ۵۱۶/۰- کشیدگی ۲۳۸/۰ ۸۲۹/۰- ۴۶۴/۰- ۶۶۳/۰ ۱۰۱/۳ ۰۱۵/۰- ۰۲۶/۴ ۵۳۷/۱۷ ۶۵۵/۷ ۸۰۹/۰- چولگی

با توجه به نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی فوق می توان بیان داشت. نتایج در مقدار چولگی متغیرهای همچون L(AGE)،ROA، CON1 و CON2 نشان از توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچک تر (چولگی منفی) دارد. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ضریب کشیدگی نام دارد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به منفی بودن ضریب کشیدگی در متغیرL(AGE) توزیع جامعه از توزیع نرمال کوتاه تر است در نتیجه پراکندگی آن از توزیع نرمال بیشتر می‌باشد. در این بخش به ارائه خلاصه از ویژگی های پراکندگی داده های گردآوری شده پرداخته شد.

 

۴-۳- آمار استنباطی

 

هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل که در دیماه ۱۳۸۶ بود داده های محافظه کاری سال های ۸۵ و ۸۴ ( قبل) و داده های ۸۷ و ۸۸ (بعد) شرکت های نمونه (۱۰۵ شرکت) استخراج گردید.

 

در این تحقیق برای آزمون فرضیه های اول و دوم استفاده از آنالیز کواریانس مفید خواهد بود. بدین منظور ابتدا متغیر کدگذاری شده Struct را به عنوان عامل تغییر در سال ۱۳۸۶ ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید.

 

تحلیل مدل خطی ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی بوده. چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته باشد. به عبارتی طرح هایی که در آن ها چندین متغیر مستقل کمّی و در ارتباط با عامل های کیفی به کار برده می‌شوند، طرح های تحلیل مدل خطی[۸۶]نامیده می‌شوند. متغیر(های) مستقل کمی در این طرح متغیر کمکی و متغیر مستقل کیفی به صاطلاح عامل نامیده می‌شوند. تحلیل مدل خطی حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است که در آن ضمن مقایسه میانگین­ های یک یا چند گروه و برآورد تأثیر یک یا چند متغیر مستقل، اثر یک یا چند متغیر کنترل یا کواریت[۸۷] از معادله خارج می­ شود. به عبارت دیگر روشی آماری است که اجازه می ­دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین می‌برد. مقیاس متغیر همپراش یا کنترل یا کواریت، باید فاصله‌ای یا نسبی باشد.

 

پیش فرض های لازم برای انجام آزمون تحلیل مدل خطی عبارتند از:

 

  1. نرمال بودن

 

 1. همگنی واریانس ها

۴-۳-۱- نرمال بودن متغیر وابسته

 

ابتدا باید بررسی شود توزیع داده ها دارای توزیع نرمال است یا خیر؟ فرضیه صفر در اینجا پیروی داده ها از توزیع نرمال و فرضیه مقابل آن عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال است. برای این کار می توان با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف از نرمال بودن داده ها مطمئن شویم. به طور معمول چنانچه سطح معنی‌داری بیشتر از ۰۵/۰ باشد، می‌توان داده ها را نرمال فرض کرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت توزیع داده ها نرمال است. در این جا با توجه به مقدار احتمال[۸۸] و عدم رد فرضیه صفر، توزیع داده ها نرمال می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها Struct محافظه کاری شرطی

 

CON1

محافظه کاری غیر شرطی

 

CON2

قبل از ۸۶ میانگین ۰۲۵/۰- ۶۲۵/۰- انحراف معیار ۱۳۹/۰ ۴۲۴/۰ آماره آزمون ۳۶۲/۱ ۰۶۵/۱ مقدار احتمال ۰۵۶/۰ ۲۹۵/۰ بعد از ۸۶ میانگین ۰۱۶/۰ ۸۶۳/۰- انحراف معیار ۱۲۴/۰ ۷۱۱/۰ آماره آزمون ۹۲۱/۰ ۲۴۰/۱ مقدار احتمال ۳۶۵/۰ ۰۶۲/۰

۴-۳-۲- آزمون‌های تشخیصی در تعیین نوع داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ق.ظ ]
1 3 4